Bắt đầu với HaraFunnel cơ bản

HaraFunnel giúp bạn tạo ra những trải nghiệm tương tác một cách tự động giữa Thương hiệu của bạn và khách hàng thông qua Messenger Bot. Khách hàng của bạn sẽ chọn dịch vụ họ đang quan tâm với Thương hiệu của bạn thông qua các luồng tự động tương...